Корица Семейно право - Нормативни актове

Семейно право - Нормативни актове


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Съставител - К. Митова

Издателство:Нова звезда

Корична цена:7.20 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (50.00 %)
Цена:3.60 лв.
Година:2010
Подвързия:Меки корици
Страници:212
Език:Български

Съществената промяна на социално-икономическата среда, в която се развива българското семейство през последните двадесет години, е главната причина за появата и на нов законов ред за семейните отношения, установен с публикувания в ДБ бр. 47 от 23.06.2009 г. нов Семеен кодекс.

За регулиране на връзките на семейството с обществото и за уточняване на вътрешните за уточняване на вътрешните за членовете му права и задължения, този семеен кодекс разширява преди всичко икономическите хоризонти на съпружеските взаимоотношения.

Дадена е и нова, изчерпателна уредба на вътрешните и международни осиновявания.

В настоящият сборник се публикуват и вече издадените към СК 2009 г. подзаконови нормативни актове. Поместени са и нормативни актове от преди 2009 г., чието прилагане продължава.

В сборника са включени:

Семеен кодекс

НАРЕДБА № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите

ЗАПОВЕД № РД-02-14-226 от 7.02.2000 г. за утвърждаване на образци на актове за гражданско състояние

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1646 от 9.09.2009 г. за утвърждаване на образец на акт за сключен граждански брак  

 

 

 

 

Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка 

 

 

 

 

НАРЕДБА за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по осиновяване 

 

 

 

 

НАРЕДБА № РД-07-01 от 29.09.2009 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване

ПРАВИЛНИК за дейността на Съвета по международно осиновяване 

 

 

 

 

НАРЕДБА № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации

НАРЕДБА № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания

 

 

 

 

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (извлечение)

 

 

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (извлечение)

 

 

 

 

ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ГПК) (извлечение)

 

 

 

 

 

ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража (извлечение)

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията (извлечение)

 

 ИНСТРУКЦИЯ № 1 за реда за медицинско освидетелствуване на встъпващите в брак