Корица Делба на съсобственост

Делба на съсобственост


Трето преработено и допълнено издание
Автор: Симеон Тасев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:9786191980437
Година:2016
Подвързия:Твърди корици
Страници:226
Език:Български

  В труда са разгледани редица и многообразни въпроси, свързани с делбата на съсобственост. Поради  комплексния характер на проблемите, правната уредба на делбата се съдържа в няколко нормативни акта: ЗН, ЗС, ЗУТ И ГПК.
  Делбата на съсобственост обхваща материи на различните клонове на частното и публичното право, но тяхното деление в това отношение е относително. И това е така, защото правното нормиране се характеризира с общата връзка и взаимодействие на уредбата, която е обединена в единна система.
  Някои разпоредби за делбата, уредени в ЗН, имат чисто материалноправен характер, а други - материално-процесуален. Същото в известна степен с отнася и до правилата за делба, уредени в ГПК.
  Затова, правните аспекти на делбата не би могло да бъдат разграничавани и разделяни по формални критерии на материално правни и процесуални. Законодателната уредба на материята е единна и представлява една завършена система.
  В тази насока може да се направи сравнение и с уредбата по френското право, където институтът на делбата цялостно е уреден с разпоредбите на чл. 815-892 на Френския граждански кодекс (Фр. гр. к.). Такава е уредбата и в законодателствата на други страни от Европейския съюз. Всички тези съображения налагат отделните въпроси на делбата да бъдат изследвани цялостно и да се даде отговор на  проблемите, които се поставят на практика  и интересуват теорията.
  В изследването са съобразени направените съществени промени в нашето законодателство нови (ГПК от 2008 г. и СК от 2009 г.) и е отразена богатата  съдебна практика. Взети са под внимание научните трудове и отделни публикации във връзка с делбата, които широко са разисквани в труда.
 В книгата материята е разпределена в шест глави. В първата, след общата характеристика на съсобствеността са разгледани различните видове делба. Втората и третата глави обхващат делбата на наследство, на която е отделено значително място в труда. Този подход се оправдава не само от подробната правна уредба, но и от практическа значимост и многообразие на проблемите. В четвърта глава е отделено място на въпросите, свързани с делбата на обикновена съсобственост и на прекратена съпружеска имуществена общност. В пета глава са изследвани правните последици на делбата - въпросът за действието на делбата и проблемите, свързани с нейната недействителност. В шеста глава е направено сравнителноправно изследване на делбата на съсобственост в отношения с международен елемент.
 При разпределението на материята повече място е отделено на въпросите, които имат по-голяма практическа значимост. Другите, които по-рядко се срещат на практика, са разгледани накратко.
 Съзнавайки трудностите, пред които бях изправен, съм се стремил да разгледам отделните проблеми с оглед тяхната практическа насоченост. В труда не е отмината без критика и действащата правна уредба при възлагането на неподеляем жилищен имот, който е съпружеска имуществена общност, прекратена със смърт на единия от съпрузите или развод, както и при наследяване на такъв обект и пр. В изследването е дадено и съответното научно обяснение на редица поставени въпроси в доктрината и юриспруденцията.
 Трудът е продължение и доразвитие на идеите, разработени в съчиненията на утвърдени у нас правници. Той е израз и на моята признателност към тях.
 Книгата може да служи на практикуващите юристи, научни работници, и на студентите по право. Тя може да се ползва и от широк кръг читатели, които се интересуват от въпросите, разгледани в нея.
 В работата е съобразено законодателството, към 01.06.2016 г