Данъчно право и процес. Част втора


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Здравко Славчев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:88.33 лв.
Отстъпка:13.25 лв. (15.00 %)
Цена:75.08 лв.
ISBN:978-619-198-095-6
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:723
Език:Български

На разположение на заинтересованите аудитория вече е част Първа от Данъчно право и процес, а настоящата част Втора съдържа теоретико-практическо изложение, непосилно за никой доктор, никой доцент и никой данъчен професор!

За да не излезе, че написаното е фалшива новина, на аудиторията се предлага извлечение то съдържанието на настоящата част Втора, от която дори и най-закоравелите данъчни специалисти от НАП имат какво да научат.

Стилът е уникален, изложението последователно, логиката желязна, съдебната практика обобщена. Така да се каже, част Втора е подходящо оръжие за борба с бюджетната лакомия.

Ето и самото съдържание, чиято сентенция се е ширнала на цели 740 страници, формат А4. Мога да кажа, че изглежда страховито; не е като данъчното знание на великолепните приходни инспектори...

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

на част Втора от Данъчно право и процес

 

Глава  

ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОПК 

 

Глава  

ГЛАСНИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО ДОПК 

 

§. Доказване чрез обяснения на свидетел

§. Забрана за доказване със свидетелско обяснение

§. Какво не се доказва с разпит на задължено лице?

§. Защита на свидетелстващ в полза на бюджет   

 

Глава  

ЕКСПЕРТИЗИ ПО ДОПК 

 

§. Същност на експертизата

§. Незадължителност на експертиза според ДОПК

§. Привличане на експерт в административен етап 

§. Съдебно възлагане на експертиза

§. Доказателствено значение на експертизата

 

Глава  

ВИДОВЕ ЕКСПЕРТИЗИ ПО ДОПК   

 

§. Експертиза в зависимост от етап на възлагането й

§. Експертиза съобразно поредността на експертното изследване 

§. Експертиза в зависимост от броя на участващите експерти 

§. Повторна експертиза

§. Съдебно-счетоводна експертиза

§. Финансово-икономическа експертиза 

§. Оценителна експертиза 

§. Стокова експертиза 

§. Почеркова експертиза

§. Физико-химическа експертиза

§. Служебна съдебна експертиза

 

Глава  

ОГЛЕД НА ВЕЩИ ПО ДОПК 

 

§. Оглед на длъжникова вещ от орган по приходите

§. Оглед на длъжникова вещ от експерт

 

Глава  

НЕОТЛОЖНАТА ПОТРЕБНОСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕФЕРЕНДУМ 

 

Дял 

КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ВЪРХУ АКТОВЕ,

УСТАНОВЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ВЗЕМАНИЯ

 

§. Законен и правен интерес от защита

§. Правен интерес и процесуална легитимация

§. Допустимост на защитата 

 

Глава 

ПРОТИВОПРАВНОСТТА В ДЕЙСТВИЯТА И АКТОВЕТЕ

НА НАЦИОНАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

§. Превратното интерпретиране на норми от любовния кодекс

§. Република България – държава на длъжниците

§. Пътна полиция - орган по приходите !!!

§. Липсата на нормативна уредба – основание за властнически произвол

§. Властническо несъобразяване с юридически принципи

 

Глава 

ПУБЛИЧНАТА ВЛАСТ УВРЕЖДА КОНСТИТУЦИОННИ ПРАВА 

 

§. Публичната власт ограничава/отнема конституционни права

§. Противоречиво и взаимоизключващо се съдържание между отделни правни норми

§. Общини нарушават действащи норми

§. Недобросъвестни търговци увреждат конституционни права

§. Открито нарушаване на конституционни права

§. Подзаконови нормативни актове лишават от конституционни права

§. Последователно нарушаване на конституционни права

§. Публичната власт е некоректен платец 

 

Глава

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАЩИТА

СРЕЩУ БЪЛГАРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

част Седма

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРОЧНИ АКТОВЕ НА ПРИХОДНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

§. Нарушаване на основополагащи юридически принципи

§. Съдебно спиране изпълнителното действие на оспорен подзаконов нормативен акт

 

Глава

ПРОЦЕСУАЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ОБЖАЛВАНЕ 

 

§. Процесуална правоспособност за обжалване на физически лица

§. Процесуална правоспособност за обжалване на юридически лица

 

Глава 

ОБЖАЛВАНЕ 

 

§. Право на достъп до съд

§. Право на обжалване

§. Правото на обжалване не може да се ограничава

§. Субективен характер на правото за обжалване

§. Отказ от право за обжалване

§. Правен интерес за обжалване

§. Юридически характер на правния интерес за обжалване

§. Процесуален характер на правния интерес за обжалване

§. Кога липсва правен интерес за обжалване?

§. Функционална зависимост на правния интерес за обжалване

§. Правен интерес при обжалване на подзаконов нормативен акт 

 

Глава 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ

 

§. Основания за обжалване на нищожен властнически акт

§. Основания за обжалване на унищожаем властнически акт

§. Материална незаконосъобразност на обжалван властнически акт

§. Форми за материална незаконосъобразност на властнически актове

§. Предели на защитната проверка           

 

Глава 

НЕДОПУСТИМИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПОДАВАНЕТО НА ЖАЛБА 

 

Глава 

ЗАЩИТА СРЕЩУ АДМИНИСТРАТИВНО БЕЗДЕЙСТВИЕ 

 

§. Защита с молба за определяне на срок при бавност

§. Защита чрез сигнал

§. Защита срещу неоснователно административно бездействие

 

Глава 

ОСОБЕНОСТИ НА ОБЖАЛВАНЕТО ПО ДОПК

 

§. Оттегляне на подадена жалба

§. Процесуална недопустимост за подаване на жалба

§. Специфичен случай на обжалване по ДОПК

 

Глава 

НЕОБЖАЛВАЕМИ АКТОВЕ НА ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ

 

§. Необжалваеми властнически волеизявления

§. Други необжалваеми актове от значение за публичните финанси

§. Приложение на забраната за обжалване 

 

Глава 

НЕОБЖАЛВАЕМИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ 

 

§. Необжалваеми съдебни определения

§. Необжалваеми първоинстанционни решения на административните съдилища

§. Необжалваеми актове на касационна съдебна инстанция

 

Глава 

АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛПО ДОПК 

 

§. Административният ефект от юридическата данъчна некомпетентност

§. Безприсъственост на защитното административно производство в ДОПК

§. Правото на отзив в ДОПК  

§. Йерархичният контролен защитен орган не правораздава

§. Компетентност и правомощия по ДОПК на йерархичен контролен административен орган

§. Административно обжалване по ДОПК

§. Бланкетна защитна административна жалба

§. Особености на административното обжалване по ДОПК

§. Невъзможност за запознаване с доказателства при административно обжалване

 

Глава 

СПИРАНЕ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ

НА ОБЖАЛВАН ДАНЪЧЕН АКТ  

 

§. Административно спиране по ДОПК на предварителното изпълнителното действие на обжалван приходен акт

§. Съдебно спиране предварителното изпълнителното действие на оспорен приходен акт

 

Глава 

ПРОЦЕСУАЛЕН ХАРАКТЕР НА СПОРАЗУМЕНИЕТО В ДОПК 

 

§. Споразумение по ДОПК за удължаване на срока за произнасяне

§. Споразумение по ДОПК за отсрочване или разсрочване на изпълнението

§. Споразумение по ДОПК за доказателствата

 

Глава 

ЗАБРАНИ В АДМИНИСТРАТИВНИЯТ КОНТРОЛ ПО ДОПК 

 

§. Забрана за изменение във вреда на жалбоподател

§. Проявление на забраната за вредоносна промяна в изменителното производство

§. Съдебно проявление на забраната за влошаване положението на жалбоподател

§. Забраната за влошаване положението на жалбоподател при отмяна на оспорен акт

§. Забраната в ДОПК за установяване на фактически данни

§. Забрана за събиране на доказателства пред касационната съдебна инстанция

§. Забраната в ДОПК за извършване на данъчно-осигурителен контрол

§. Недопустимост на мълчалив отказ по ДОПК

 

Глава  

ОТГОВОРНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

ЗА ПРИЧИНЕНИ ОТ ВЛАСТНИЧЕСКИ АКТОВЕ ВРЕДИ    

 

§. Насърчаване на безотговорното публично управление

§. Съдът закриля непокорната администрация

§. Особеност на безвиновна юридическа отговорност по ЗОДОВ

§. Обхват на отговорността по ЗОДОВ

§. Основание за възникване на отговорността по ЗОДОВ

§. Правен интерес по ЗОДОВ

§. Отговорност по ЗОДОВ за вреди, причинени от властнически противоправни деяния

§. Отговорност по ЗОДОВ за вреди от незаконосъобразни властнически действия и актове

§. Отговорност по ЗОДОВ заради незаконосъобразно използване на специални разузнавателни средства

§. Особен случай на властническа отговорност за вреди по ЗОДОВ

§. Отговорност по ЗОДОВ за превратно упражнена властническа принуда

§. Отговорност на държавата за нарушение правата на личността

Начален и финален абзац

§. Отговорност на държавата за нарушения на правото на ЕС

§. Ред за разглеждане на иск за обезщетение по ЗОДОВ

§. Неотговорност по смисъла на ЗОДОВ

§. Номинал на пресъдено по ЗОДОВ парично обезщетение

§. Невъзможност за получаване на пресъдено по ЗОДОВ парично обезщетение

 

Глава  

КОМПЕТЕНТЕН ПО ЗОДОВ СЪД 

 

§. Допустимост на иск за вреди от окончателни съдебни и/или влезли в сила публични актове

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на понесени от отменени наказателни постановления вреди

§. Компетентен съд по иск за обезщетение на причинени от незаконосъобразни административни действия и бездействия вреди

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди, произтичащи от транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди, последица от нарушение на граждански права

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди от актове на съдебни изпълнители

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди от недопускане до работа на възстановен държавен служител

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди, причинени от длъжностни лица по регистрация

§. Компетентен съд по иск за обезщетение на вреди, причинени от органи по изпълнение на наказания

§. Компетентен съд по иск за обезщетение на вреди, причинени от актове, касаещи поземлена собственост

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване на вреди, последица от нарушаване на правните очаквания

§. Компетентен съд по иск за обезщетяване вредите на лице, неоснователно привлечено като обвиняем

 

Глава

Конна езда   Издателство "Нова Звезда" във Facebook   © 2020 Нова Звезда