Корица Лидерство на маркетинга

Лидерство на маркетинга


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Николай Щерев

Издателство:УНСС

Корична цена:12.90 лв.
Отстъпка:0.65 лв. (5.04 %)
Цена:12.25 лв.
ISBN:978-619-232-169-7
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:254
Език:Български

Актуалността на темата за лидерство на маркетинга се свързва не само с търсене и намиране на решение на предизвикателствата пред българския бизнес, но и с еволюцията на теориите за управление. Фигурата на лидера в бизнес организацията е съществена не само за управлението на човешкия капитал, но лидерството като резултат от издигане и утвърждаване на лидери в бизнес организацията е изключително важно за осъществяване на обичайните процеси в реалния бизнес. По този начин утвърждаването на лидерството на маркетинга може да се възприеме като принцип, необходим за съвременния бизнес. В съответствие с това разбиране лидерството на маркетинга се приема като начин на съждение, разбиране в управлението на бизнеса, т.е. като един съвременен подход за управление на бизнеса.
Основната теза, застъпена в учебника, е, че българският бизнес се нуждае от използването на нов подход към управлението си, който е основан на принципите и подходите на маркетинга и пазарната/маркетинговата ориентация на бизнеса. При този подход на преден план при управлението на бизнеса излиза маркетинговата функция, като успешното управление следва да се характеризира с установяване на лидерство на маркетинга  с присъщите на съвременния маркетинг организационни и управленски инструменти.
При изпълнение на тезата учебникът цели да изведе тези актуални маркетингови проблеми (респ. задачи), които подпомагат мениджърите ефективно да изпълняват ролята на бизнес лидери не само вътре в своите организации, но най-вече извън рамките на управлявания от тях бизнес. Акцентът при това е поставен не толкова на маркетинга по начин, който позволява успешно представяне на бизнеса на пазара. Разкриването на особеностите на лидерството на маркетинга предполага отговор на такива въпроси, като:
  • Какви са предпоставките за успешно управление чрез маркетинг?
  • Чрез какви организационни и управленски инструменти се реализира подходът на пазарната/маркетинговата ориентация на бизнеса?
  • По какво фирми, основани на лидерството на маркетинга, са по-добри от фирмите, управлявани чрез традиционните подходи на мениджмънта и/или маркетинга?
  • Къде се пресичат интересите на бизнеса и на обществото чрез поддържане на пазарно ориентирано управление? и пр.
Логически отговорът на тези впроси се търси в следните основни раздели на учебника.
Основен обект на разглеждане в учебнкика е индустриалната фирма, която в тесен обхват представлява индивидуално предприятие и неговите структурни части – цехови, участъци и пр., което е пряко ангажирано в производството на средства и предмети на труда, а също така и на стоки за крайно потребление в обхвата на добивната и преработвателната индустрия, като и при снабдяване с електроенергия, газ и вода и строителството. В по-широк обхват индустриалната фирма представлява предприятие, което  провежда организирани действия по произвадство и продажби на стоки и услуги на стопанска основа, които действия са основани на постигане на определен мащаб при производството. Възприемайки по-широкото понятие за индустриална фирма, в учебника често се използва понятието за бизнес организация като равностойно на понятието  за индустриално предприятие.
Представеният учебник е необходим не само от изследователска гледна точка поради обобщенията на теорията и практиката в областта, но той е подходящ при изучаване на теоретичните, методическите и приложните постулати на лидерството на маркетинга по дисциплини като: "Маркетингови практики", "Лидерство на маркетинга", "Маркетингови модели" и пр.