Корица ЛЕЧИТЕЛИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК. ЕТНОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ

ЛЕЧИТЕЛИ И ЛЕЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК. ЕТНОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Виолета Коцева

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:21.00 лв.
Отстъпка:4.20 лв. (20.00 %)
Цена:16.80 лв.
ISBN:978-954-07-552-5
Година:2022
Подвързия:Твърди корици
Страници:246
Език:Български

Виолета Коцева завършва магистра­тура по етнология в Софийския уни­верситет „Св. Климент Охридски“. През 2010 година защитава докто­рат и оттогава е асистент в катед­ра „Етнология“ в Историческия фа­култет на Университета. Препода­вателската й дейност и научните й интереси са в областта на медицин­ската антропология, българската на­родна култура, етнологията на Бал­каните, антропологията на детст­вото и българските общности зад граница. Книгата е етноложко изследване на аспекти от народната медицина от началото на XXI век. В текста последователно се анализират различни ка­тегории лечители и лечителски практики в процес на промяна, която се разглежда като част от механизма за адаптация и оцеляване на тради­ционното народно лечение в постмодерна културна среда. За емпирична основа на изследването се използват сведения от теренни етнографски проучвания, провеждани в периода 2014 - 2019 г. Съществуването на тра­диционни лечители и лечебни практики се анализират като обществено споделен и приемлив компромис както от страна на самите лечители, така и от представители на научната медицина.